logo4pl

Język strony

 • slider0.jpg
 • slider1.jpg
 • slider2.jpg
 • slider3.jpg
A A A

 

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

 1. Objętość nadsyłanych artykułów powinna wynosić minimum pół arkusza wydawniczego tj. 20 000 znaków typograficznych ze spacjami znormalizowanego maszynopisu (czcionka TNR 12, interlinia pojedyncza, tekst obustronnie wyjustowany, marginesy 2,5 cm, akapit wcięcie 1 cm, przypisy dolne czcionka TNR 10).
 2. Wyróżnienia w tekście tylko kursywą, nie używamy podkreśleń ani pogrubionej czcionki.
 3. Cytaty pisane kursywą, cytaty dłuższe niż 3 linijki wyodrębniamy od nowego akapitu.
 4. Tabele i rysunki wyraźne, czarno-białe, oddzielone jednowierszowym odstępem od tekstu, podpisane w TNR 10 i wyśrodkowane (tabele podpisane od góry, a wykresy od dołu: Tabela 1. oraz Wykres 1). Zawartość wykresów i tabel w TNR 10.
 5. Numeracja stron w prawym dolnym rogu (sama liczba).
 6. Odsyłacze w tekście głównym (Gardner 2009, 12).
 7. Zapis bibliograficzny na końcu tekstu według wzoru:

 

BIBLIOGRAFIA (duże litery)

Książki

Sawicka, Katarzyna. 2010. Socjoterapia. Warszawa: Kompendium.

Artykuły

Sawicka, Katarzyna. 2006. „Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi

zaburzone zachowania” w Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, pod red. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona, 39-44. Kraków: Impuls.

Czasopisma

Łoskot, Małgorzata. 2011. „Zasady organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Głos Pedagogiczny 2: 52-56.

Ustawy, rozporządzenia

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 30 kwietnia 2013 r., Dz. U. 2020 Nr 82 poz. 537 z późn. zm.

Źródła internetowe w bibliografii

Pavlenko, Aneta. 2008. „Emotion and Emotion-laden Words in the Bilingual Lexicon”. Language

and Cognition 11 (2): 147-164. Cambridge University Press, dostęp 28 kwietnia 2009, <http://journals.cambridge.org>.

 

 1. Układ tekstu:
 • Imię, nazwisko autora/autorów (pogrubiona czcionka) w lewym górnym rogu TNR 14, od nowego wersu miejsce pracy / afiliacja (bez pogrubienia TNR 12, zapis jak w zdaniu)
 • Tytuł tekstu w języku polskim i angielskim (zapis jak w zdaniu, czcionka TNR 14 pogrubiona)
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim (odpowiednio nagłówki: Streszczenie, Abstract; czcionka TNR 10, objętość maksymalnie 500 znaków)
 • Słowa kluczowe, Keywords (do 7 pojedynczych słów w języku polskim i 7- w j. angielskim)
 • Tekst właściwy (podział na poszczególne sekcje opatrzone standardowymi numerowanymi nagłówkami; tytuły oddzielone jednowierszowym odstępem od tekstu z góry i z dołu, czcionka pogrubiona)
 • Bibliografia (ułożona alfabetycznie nienumerowana, nazwisko wysunięte do lewej strony o pięć spacji, zapis wg powyższych wzorów)

 

Dokumenty do wysłania pocztą tradycyjną:

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Oświadczenie autora / współautora


Copyright © 2019 Modern Dimensions of English Philology. Wszelkie prawa zastrzeżone.